Vedtekter

Travavl.no – Avlsforeningen for Norske varmblodstravere.

Foreningen skal arbeide for oppdrett av varmblodstravere- gjennom og fremme kunnskap- derigjennom kurs – studieturer m.m.

 Foreningen skal arbeide for formålet:

  • Jobbe for medlemmenes beste hva gjelder fremforhandle rabatter og avtaler
  • Gjennom informasjon- møter- kurser o.l. øke interessen for slik avl- samt tilføre medlemmene kunnskaper og   ferdigheter for å drive sin virksomhet.
  • Arbeide for markedsføring og omsetning av avlsdyr.
  • Være medlemmene behjelpelig med anskaffelse av avlshopper.
  • Samarbeide med D N T for og styrke norsk oppdrett til medlemmenes fordel.

Medlemskapet er åpent for alle oppdrettere av varmblodstravere, samt for alle som interesserer seg for slik avl. Stemmerett har medlemmer som har betalt fastsatt årlig kontingent.

Foreningen innkaller til årsmøte som holdes innen utgangen av februar, med minst en måneds varsel.  Forslag må være styret i hende senest 14 dg før årsmøtet. Ved innkallelse til årsmøte følger årsberetning og revidert regnskap.

Foreningen skal ha et styre på 5 – fem- medlemmer, med 1 og 2 varamann. Styremedlemmene velges for 2- to- år. Etter 1- ett- år i første funksjonsperiode skal 2 –to- av styremedlemmenes plasser stilles til disposisjon ved loddtrekning.

Blant styrets medlemmer velger årsmøtet formann for to år av gangen, for øvrig konstituerer styret seg selv.  Årsmøte velger 2-to- revisorer.  Varamenn til styret samt revisorer velges hvert år.

Valgkomite velges av årsmøte for 3 år av gangen. Hvert år en ut- og nytt medlemm velges, eldste medlem alltid formann.  Årsmøte fastsetter foreningens kontingent.

Årsmøte eller styre kan oppnevne personer eller utvalg til bestemte oppgaver.

Styret holder møter så ofte formannen bestemmer, eller når minst to eller flere styremedlemmer krever det. Saksliste og saksdokumenter skal sendes ut senest 8- dager- før styremøtene.

For at et vedtak skal være gyldig, må 3 – tre – av styremedlemmene stemme for det. Det skal føres protokoll i fra møtene.

Foreningens lover kan endres av årsmøte med 2/3 flertall etter kunngjøringen i innkallingen til årsmøte.  Foreningen kan oppløses av årsmøte når minst 3/4 av medlemmene krever det.

Ved oppløsning av foreningen , tilfaller midlene formål som fremmer avlen av norske varmblodige travhester, i samsvar med foreningens formål.